ความใฝฝัน-อาชีพในอนาคต

ตอนนี้เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   เมื่อจบชั้นม.ปลาย

1.หนูจะตั้วใจเรียน

2.หนูจะพยายามทำแคะแนนให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

                  1 อยากเรียนพยาบาล   อยากเป็นพยาบาล

  • อยากมีหน้าที่การงานที่ดี
  • อยากมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคนในชาติ
  • อยากตอบแทนคุณของแผ่นดิน
  • อยากยกระดับฐานะของครอบครัว

                 ต้องการจะมีคำนำหน้าชื่อว่า พว.สุภัตรา  สุดพนาสน                                   

                                                   อยากช่วยรักษาคนไข้ทุกคนให้มีสุขภาพแข็งแรง

                                                                             เพื่อให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

Advertisements